HUISREGLEMENT

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die op het Sold Out Festival gelden. U bent verplicht u aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

Aankoop tickets
Restitutie van ticketgelden is niet mogelijk.

Door het bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met onze huisregels welke hieronder gedeponeerd staan: 

Aanwijzingen personeel
Volg ten allen tijde de instructies van onze medewerkers en hulpverlenende instanties op.

Consumpties
Het is verboden eigen drank en etenswaren mee de festivallocatie op te nemen.

Eigendommen Sold Out Festival
Het is verboden eigendommen van Sold Out Festival mee te nemen buiten het terrein, gebeurt dit wel, dan beschouwen wij dit als diefstal en wij zullen hiervoor dan gepaste maatregelen treffen. Bij beschadiging van onze eigendommen en/of eigendommen van derden in de directe omgeving van het Sold Out Festivalterrein bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Handel in goederen
Het is verboden in of rond Sold Out Festival goederen te verhandelen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie van Sold Out Festival.

Kleding
Zorg dat je er verzorgd uitziet. Er zijn een aantal zaken niet toegestaan, daarom wordt er gecontroleerd op het dragen van voornamelijk politieke en/of nationalistische uitingen in kleding en accessoires waarvan kwetsende gevoelens het gevolg kunnen zijn. Hiermee worden onder andere bedoeld: speldjes,  kettinkjes, stropdassen, bretels met Keltische tekens en kisten met witte veters. Gezien het feit dat niet alle zaken hier beschreven staan, houdt de organisatie zich het recht voor om iedere bezoeker individueel te controleren. Tevens houdt de organisatie zich het recht voor om de toegang te ontzeggen wanneer zij van mening is dat er niet aan bovenstaande kledingvoorschriften voldaan is.

Gooien van projectielen en of drank
Het is verboden om met dranken of andere goederen te gooien naar andere bezoekers, personen van de organisatie of artiesten. De gemaakte schade kan op u persoonlijk verhaald worden. Bij overtreding wordt u de toegang ontzegd.

Bij verwijdering door de organisatie zal geen restitutie van gemaakte kosten plaatsvinden.

Ongewenste gedrag
Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Wanneer de organisatie ongewenst gedrag constateert, heeft zij te allen tijde het recht u de toegang te ontzeggen en u van het terrein te verwijderen.

Wapens
Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Toezichthouders (herkenbaar aan een zwart shirt met logo) kunnen u controleren op het bezit van wapens. Bij overtreding wordt u overgedragen aan politie.

Parkeren / rijwielstalling
U dient uw motorvoertuig/rijwiel/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. U dient de eventuele aanwijzingen van de organisatie strikt op te volgen. Indien u zich hier niet aan houdt, loopt u het risico dat uw voertuig/fiets verwijderd wordt.

Verdovende middelen
Het gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende of geestverruimende middelen is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt u overgedragen aan politie. Wij willen benadrukken dat softdrugs tevens niet toegestaan zijn.

Fouilleren
Bij de entree van het festival en daarop kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle (door toezichthouders). Deze controle is ingesteld in verband met de algemene veiligheid om iedereen te beschermen. Indien men hier geen medewerking aan verleend, wordt de toegang tot het festival ontzegd.

Identificatie plicht/ alcoholbeleid
U bent ten allen tijde verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatie plicht (legitimatie in de vorm van een geldige identiteitskaart, paspoort of een rijbewijs). Voor naleving van het beleid zal er om een geldige legitimatie gevraagd worden. De minimum toegangsleeftijd is 18 jaar.  Het wettelijke vastgestelde alcoholbeleid is van kracht. Als alcoholmisbruik geconstateerd wordt, zal de drank afgenomen worden, bij herhaling volgt verwijdering van het festival.

Camera’s
Het meenemen van fotocamera’s met een normale lens is voor iedereen toegestaan. Ook videocamera’s zijn toegestaan, zolang het niet om professionele apparatuur gaat.

Roken
Sold Out Festival is rookvrij. U mag wel roken in de daartoe aangewezen ruimtes. Indien u het (wettelijke) rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.

Aansprakelijkheid
Sold Out Festival aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal en eventueel (lichamelijk) letsel . Tevens willen wij benadrukken dat er professionele geluidsapparatuur aanwezig is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige geleden gehoorbeschadiging.

In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren. Als compensatie van de gemaakte kosten door de bezoeker zoals bonnen en tickets, zal
restitutie van de gemaakte kosten ten allen tijde uitgesloten zijn.

Wanneer  door onvoorziene omstandigheden het festival geen doorgang kan vinden, waarbij men moet denken aan extreme weersomstandigheden, ziekte uitbraken en het onbruikbaar worden van het festivalterrein,
kan de organisatie van Sold Out Festival hierop geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restitutie van de gemaakte kosten aan de bezoeker.

Medicijngebruik
Het is in principe toegestaan medicijnen mee naar binnen te nemen op Sold Out Festival. Op voorwaarde dat de medicijnen nog in de originele afgesloten verpakking zitten en voorzien zijn van de originele bijsluiter. Tevens moet aangetoond kunnen worden waarom deze medicijnen gebruikt worden. Mocht het gebruik door de organisatie in twijfel worden getrokken dan zijn zij bevoegd de medicijnen in te nemen en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren.

Promotie
Het is verboden om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder toestemming van de organisatie.

Beeld
Tijdens Sold Out Festival wordt gefilmd en gefotografeerd. Wanneer u het festivalterrein betreedt, gaat u ermee akkoord dat de organisatie beeld- en/of geluidsopnamen maakt en deze verspreidt via alle mogelijke mediavormen.

Gedraag je netjes, geniet van het feest, dan is er niks aan de hand!